Back
เราเตอร์ รองรับจัดการผ่านคลาวด์

  • การออกแบบโลหะพื้นผิวโค้ง, แผ่นโลหะแผ่นเดียว
  • พอร์ตกิกะบิตเต็มรูปแบบเพื่อตอบสนองความต้องการของการเข้าถึง ADSL 200M
  • เข้ากันได้กับฟังก์ชัน AC สามารถจัดการ EAP series AP ได้ และประหยัดค่าใช้จ่าย
  • สนับสนุนการจัดการผ่านแอปพลิแคชั่น Ruijie Cloud เพียง 1 คลิกเพื่อออนไลน์, 1 คลิกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ,การเตือนข้อผิดพลาดระยะไกล, 1 คลิกเพื่อสั่งปฏิบัติการ และบำรุงรักษา รวมไปถึงฟังก์ชันอื่น ๆ

Ruijie Networks